மலேசியத் தமிழ் அறவாரியம்
கல்வியின் மூலம் சமுதாயத்தின் உருமாற்றம்

தமிழ் அறவாரியத்தின் முன்னெடுப்பால் கும்புலான் பெராங்சாங் சிலாங்கூர் நிறுவன ஏற்பாட்டில் சிலாங்கூரில் உள்ள 30 தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு மேசை நாற்காலிகள் அன்பளிப்பு

Back to Top