நாள் : 21 பிப்ரவரி 2016
நேரம் : மாலை 3.00 முதல் இரவு மணி 7.00 வரை
இடம் : பிரிக்பீல்ஸ்ட் ஆசிய கல்லூரி, பெட்டாலிங் ஜெயா